VIVA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z przetwarzaniem danych przez Fundację informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zebrania podpisów popierających petycję i przekazanie ich do odpowiedniego organu administracji, w celu wywiązania się obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator zamierza przekazywać dane do adresatów petycji, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak będą zbierane podpisy pod petycją, do momentu przekazania jej przekazania i rozpatrzenia.

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu podpisania petycji.

Podanie danych jest dobrowolne w celach marketingowych.

 1. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Skip to content