VIVA

INFORMACJE PUBLICZNE

STATUT FUNDACJI

MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT „VIVA”

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę „MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT – VIVA!” i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów: Juliet Gellatley, Petera Anthony’ego Wardle, Mirosława Rogalskiego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Stybel w Warszawie dn. 19 czerwca 2000 r.; działa na podstawie przepisów:
 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst jednolity),
 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) 
 3. niniejszego Statutu.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 2. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu. 
 3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Dział II
CEL, ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 2

1. Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:  opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia – propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia;

uwzględniająca w szczególności:

 1. ochronę i promocję zdrowia,
 2. humanitarną ochronę zwierząt, 
 3. wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, 
 4. prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej,
 5. pomoc społeczną,
 6. działalność charytatywną,
 7. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
 8. wspieranie działań wolontariatu;
 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. organizowanie i finansowanie edukacji we wszystkich aspektach zdrowego stylu życia;
  2. działania mające na celu ochronę zdrowia ludzi poprzez uświadamianie ich o badaniach na temat zdrowego żywienia;
  3. organizowania spotkań, programów w szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów Fundacji;
  4. organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji, kampanii i badań prowadzących do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;
  5. pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;
  6. zakładanie i prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt
  7. sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu,
  8. organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych,
  9. organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;
  10. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji;
  11. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.

§ 3

   1. Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna. 
   2. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną, o której mowa w § 2 pkt2 niniejszego statutu w podpunktach a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j.
   3. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie form działalności wymienionych w § 2 pkt2 podpunkt a, e, h, k.

§ 4

 1. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji. 

Dział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 5

1. Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski oraz dochody, nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.

2.  Fundacja może czerpać również środki ze zbiórek publicznych, ze spadków, subwencji, zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą, odsetek bankowych, dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

3. Przedmiotem spadków, zapisów lub darowizn mogą być środki płatnicze, papiery wartościowe, nieruchomości i mienie ruchome.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej. 

§ 6

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz działalności gospodarczej mogą być użyte tylko do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7

Fundacji zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Dział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 8

Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

§ 9

 1. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu osób. W skład Rady wchodzą trzy osoby powołane przez Fundatora Juliet Gellatley, która pełni funkcję Przewodniczącej Rady. Pozostałych członków Rady powołuje Rada Fundacji powołana w składzie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
 2. Członkiem Rady Fundacji nie może być:

a) Członek Zarządu, ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) Likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji, 

c) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
 2. Rada Fundacji działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Fundacji. 
 3. Członkom Rady Fundacji przysługuje prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady i wykonywanie nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia
  3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, śmierci lub pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji.
 5. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku: 
  1. nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
  2. istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 1. W przypadku śmierci lub pisemnej rezygnacji Fundatora Juliet Gellatley Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji zwykłą większością głosów. Od tego momentu wszystkich nowych członków Rady powołuje Rada Fundacji.
 2. Kadencja Rady Fundacji, jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest nieograniczona.

§ 10

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, nadzorczych, stanowiących i kontrolnych.

§ 11

 1. Rada stanowi najwyższy organ Fundacji. 
 2. Posiedzenia Rady odbywają nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący lub dwóch członków Rady łącznie.
 4. Z przyczyn ważnych dotyczących działalności Fundacji Zarząd Fundacji zwraca się do Przewodniczącego Rady Fundacji o zwołanie posiedzenia Rady.

§ 12

  1. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność Przewodniczącego lub, co najmniej 2 członków Rady powołanych przez Fundatora w trybie § 9 pkt.1 zdanie 2.
  2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Fundacji i zmianie jej statutu wymaga zgody Przewodniczącego Rady.
  3. Rada powołuje członków Rady zwykłą większością głosów, przy obecności Przewodniczącego Rady z zastrzeżeniem § 9 pkt. 1
  4. Rada odwołuje członków Rady zwykłą większością głosów, przy obecności Przewodniczącego.

§ 13

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wybór i odwołanie członków zarządu Fundacji, oraz wyznaczenie jej Prezesa i Wiceprezesa,
 2. uchwalanie regulaminu i zasad zatrudniania i wynagradzania członków zarządu, 
 3. zatwierdzanie długoterminowych kierunków działalności,
 4. uchwalanie zmian w statucie, z zastrzeżeniem §12 pkt.2
 5. uchwalenie regulaminu określającego tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy członków Zarządu 
 6. zatwierdzanie programów działania Fundacji oraz preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
 7. przyjmowanie okresowych sprawozdań oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. kontrola pracy członków Zarządu oraz kierowników wszystkich działów fundacji,
 9. ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 10. przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
 11. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, 
 12. decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub obciążenia, zwłaszcza zaś do zdobycia lub obciążenia nieruchomości,
 13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji z zastrzeżeniem §12 pkt.2
 14. przeprowadzenie likwidacji Fundacji.

§ 14

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji.

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się, z co najmniej dwóch członków. W skład Zarządu wchodzą osoby powołane przez Radę Fundacji na czas nieokreślony. 
 2. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji bądź śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
 • Złożenia rezygnacji,
 • Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu,
 • Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 • Niewykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż 1 rok,
 • Przekroczenia 75 roku życia,
 • Nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
 • Istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji działa na podstawie regulaminu Zarządu i regulaminu Fundacji, zatwierdzonego przez Radę Fundacji. Rada zatwierdza regulamin Zarządu i regulamin Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 16

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
 3. ustala zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w sposób zgodny z wytycznymi Fundatorów,
 4. przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania Fundatorom,
 5. tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji za zgodą Rady Fundacji.
 6. zatwierdza programy działania Fundacji oraz preliminarz budżetu rocznego Fundacji,
 7. przyjmuje okresowe sprawozdania oraz zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Fundacji,
 8. ustanawia zasady udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 9. przeprowadza likwidację Fundacji.

§ 18

Każdy z członków Zarządu ma prawo do jednoosobowej reprezentacji Fundacji. 


Dział V

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ FUNDACJĘ

§ 19

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem w następujących dziedzinach:

 1. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 3. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 4. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 5. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 6. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 7. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 8. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 9. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 10. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 12. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 13. Wydawanie książek
 14. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 15. Pozostała działalność wydawnicza
 16. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 17. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 19. Działalność wspomagająca edukację
 20. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 21. Ruchome placówki gastronomiczne
 22. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 23. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 24. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 25. Działalność związana z projekcją filmów
 26. Działalność portali internetowych
 27. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 28. Działalność fotograficzna
 29. Działalność agencji reklamowych
 30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 31. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 32. Działalność weterynaryjna
 33. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

§ 20

 1. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest w całości przeznaczony na realizację jej celów statutowych.

Dział VI

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 

§ 21

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją.


§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Warszawa , 01.09. 2015 r.

Juliet Gellatley 

Peter Anthony Wardle

Beata Gajek

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA RATOWANIE ZWIERZĄT!

KRS: 0000135274

Skip to content