VIVA

REGULAMIN DCB

REGULAMIN Płatności/wPłaty środków z użyciem 

DIRECT cARRIER bILLING (dcb)

Regulamin przekazywania darowizn doliczanych do rachunku za telefon na cele statutowe Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Niniejszy regulamin określa zasady przekazywania darowizn doliczanych do rachunku za telefon na cele statutowe Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! KRS 0000135274, NIP 525-21-91-290 Kawęczyńska 16/39, 03-772 Warszawa.

 1. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z naszymi celami statutowymi.
 1. Darowizny na rzecz danej kampanii możesz dokonać za pomocą modułu płatności znajdującego się na stronie tej kampanii.
 1. Sposób i termin płatności/wypłaty środków

Płatności Direct Carrier Billing obsługiwane są̨ przez Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, NIP 6751279514, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256533, NIP: 6751279514 o kapitale zakładowym 212 842,20 złotych, opłaconym w całości, wpis do rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez KNF pod numerem MIP25/2019, która jest dostawcą usługi płatniczej dla Fundacji. Warunki współpracy dostępne w witrynie: http://www.mobiltek.pl.

W przypadku wyboru przez Ciebie metody wpłaty środków z użyciem Direct Carrier Billing, kwota transakcji automatycznie doliczana jest do rachunku za telefon komórkowy w przypadku telefonu na abonament. Kwota wpłaconych środków zawiera opłatę pokrywającą koszty obsługi transakcji. 

Usługa dostępna jest w sieciach następujących operatorów GSM: 

Play – https://www.play.pl/resources/pdf/2020/Regulamin-Zaplac-z-Play_15.11.2020.pdf

Plus – http://www.plus.pl/documents/16/18069824/Regulamin_swiadczenia_uslugi_Zaplac_z_PLUS.pdf

Usługa świadczona przez operatorów GSM jest usługa płatniczą, regulowaną przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.) i świadczona w oparciu o przepis art. 6 pkt 12 ) lit b) tej ustawy. 

 1. Przebieg płatności

Aby dokonać płatności/wpłaty darowizny za pomocą̨ Direct Carrier Billing, należy zainicjować transakcję na stronie internetowej fundacji, służącej zbiórce publicznej (dalej „Strona”), wpisując numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS zawierający kod PIN, który należy przepisać w odpowiednim miejscu na Stronie. Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, użytkownik otrzyma wiadomość́ potwierdzającą dokonanie płatności/wpłaty darowizny. Płatność jest jednorazowa, a jej wartość́ brutto podana jest na Stronie. Darowizna zostanie rozliczona przez operatora z użytkownikiem poprzez obciążenie odpowiednią kwotą rachunku telefonicznego w przypadku telefonu na abonament. Reklamacje dotyczące wpłat dokonywanych za pomocą̨ Direct Carrier Billing (tj. dotyczące samego procesu płatności) należy składać do Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.: reklamacje@mobiltek.pl.

 1. Przekazane darowizny mogą być jednorazowe lub regularne.

 

 1. Darczyńca może przekazać jedną z kwot sugerowanych na Stronie lub inną dowolną.
 1. Wpłacając darowiznę darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi darowizny, jak również zgadzasz się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji MRNRZ Viva. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kwotę darowizny. 

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdziesz: https://viva.org.pl/polityka-prywatnosci/

 1. Darowiznę można przekazać na stronach kampanii bądź głównej stronie fundacji:

https://viva.org.pl/ 

https://www.ratujkonie.pl/

https://schronisko.info.pl/ 

https://jutrobedziefutro.pl/

http://bezmiesneponiedzialki.pl/ 

https://www.cyrkbezzwierzat.pl/ 

https://krwaweswieta.pl/

https://politycyzwierzetom.pl/ 

http://polskitarg.pl/pl_pl/ 

https://ratujprzyjaciela.pl/ 

http://ratujzwierzeta.pl/ 

http://stopklatka.org/ 

http://tydzienwege.pl/ 

http://www.wegetarg.pl/ 

http://zostanwege.pl/ 

http://zwierzetamajaprawo.pl/

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.
 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@viva.org.pl 
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 1. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyni w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają̨ praw nabytych przez Darczyńców przed wejściem zmian w życie.
Skip to content