VIVA

Informacja o ogrodach zoologicznych w UE

W ponad 1500 Ogrodach Zoologicznych Unii Europejskiej żyje dzisiaj wiele zwierząt; od słoni i niedźwiedzi polarnych po insekty oraz płazy. Niestety wiele z tych zwierząt nie jest trzymana we właściwych warunkach, co powoduje u nich stres oraz cierpienie.<br />Według Dyrektywy unijnej z roku 1999 zwierzęta trzymane w ogrodach zoologicznych muszą mieć zapewnione warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. Dyrektywa przewiduje także liczne inspekcje oraz wymóg odpowiednich licencji. Jeśli któryś z ogrodów nie spełniałby warunków przewidzianych w Dyrektywie, musi zostać zamknięty.
Raport przygotowany i opublikowany w kwietniu 2009 roku przez organizację pozarządową działającą w Brukseli, Eurogroup for Animals, na temat aktualnej sytuacji w europejskich Zoo oraz wdrożenia Dyrektywy UE nie napawa optymizmem. Okazuje się, że wiele europejskich Ogrodów Zoologicznych nie spełnia warunków prawa unijnego dotyczącego trzymania dzikich zwierząt a władze państwowe nadal nie są w stanie wyegzekwować obowiązującego prawa. W Polsce niechlubnym przykładem nie respektowania prawa unijnego w zakresie trzymania dzikich zwierząt w niewłaściwych warunkach w Zoo jest miś Mago z wrocławskiego Zoo, trzymany przez wiele lat w zamknięciu w którym nie mógł się swobodnie poruszać.
Podobnie jak inne europejskie organizacje pozarządowe, Fundacja Viva domaga się od nowego Komisarza unijnego do spraw ochrony środowiska przeprowadzenia ewaluacji wdrożenia Dyrektywy unijnej dotyczącej Ogrodów Zoologicznych.
Wzywamy także polskie władze do właściwego implementowania unijnej Dyrektywy, przeprowadzenia inspekcji warunków w których żyją zwierzęta w Ogrodach Zoologicznych w naszym kraju, zamknięcia instytucji nie spełniających wymogów prawa oraz zapewnienia zwierzętom z likwidowanych jednostek nowe domy. Apelujemy do poprawy prawa krajowego tak aby zawierało ono techniczne wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt oraz wychowawczych wymogów, które Ogordy Zoologiczne powinny spełniać.<br />Artykuł w dzienniku: <a href="http://www.dziennik.pl/wydarzenia/article390748/Niedzwiedzie_w_betonowych_bunkrach.html" target="_blank">www.dziennik.pl/wydarzenia/article390748/Niedzwiedzie_w_betonowych_bunkrach.html</a>
Link do informacji UE: <a href="http://www.eurogroupforanimals.org/policy/zoos.htm" target="_blank">www.eurogroupforanimals.org/policy/zoos.htm</a>
<br>

Skip to content