VIVA

Prosimy o wysyłanie maili i listów do Europosłów!

Prosimy europosłów o poparcie inicjatywy belgijskiej prezydencji o zharmonizowanie prawa UE w kwestii praw psow i kotow. Piszemy do swoich europosłów aby poparli "0026/2011 Oświadczenie pisemne w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej". <br />Pod linkiem Eurogroup for animals znajdziecie polską treść Oświadczenia:

Oświadczenie pisemne w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej
Parlament Europejski,
uwzględniając art. 13 Traktatu z Lizbony,
uwzględniając swoją rezolucję z 5 maja 2010 r. w sprawie oceny planu działania dotyczącego dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010,
uwzględniając art. 123 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że jak podkreślono w traktacie, zwierzęta są istotami czującymi, a UE i jej państwa członkowskie muszą w pełni uwzględniać wymagania związane z dobrostanem zwierząt,
B. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich bezdomne zwierzęta stanowią zagrożenia zdrowia publicznego i bezpieczeństwa,
C. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie uciekają się do ekstremalnych działań wobec bezdomnych zwierząt,
1. wzywa Komisję Europejską do zadbania o to, by państwa członkowskie przestrzegały zasady przewidzianej w art. 13 traktatu;
2. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia kompleksowych strategii zarządzania populacją psów, obejmujących środki takie jak kontrola nad psami i przepisy przeciwdziałające przemocy wobec nich, wspieranie procedur weterynaryjnych, w tym związanych ze szczepieniami na wściekliznę i sterylizacją konieczną, by kontrolować liczbę psów, jak również propagowanie odpowiedzialności właścicieli psów;
3. zwraca się do Komisji o zachęcanie państw członkowskich do wprowadzania obowiązkowej identyfikacji i rejestracji każdego psa przy pomocy systemu kompatybilnego w całej UE, by uniknąć rozprzestrzeniania się chorób;
4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Komisji i rządom państw członkowskich

<b>Maile do Europosłów oraz informacja, kto podpisał (oznaczone 1) lub nie (0) znajdują się w pliku: http://old.eurogroupforanimals.org/wddog/WD26.pdf </b> <br><br />http://eurogroupforanimals.org/news/get-your-mep-to-sign-the-written-declaration-26-on-dogs-in-the-eu
http://old.eurogroupforanimals.org/wddog/WD26.pdf

Skip to content