VIVA

Sejm zakazał testowania kosmetyków na zwierzętach

<br />3.12.Warszawa (PAP) – Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, który wprowadza całkowity zakaz testowania na zwierzętach kosmetyków i środków higienicznych, a także pozwala komisjom etycznym i inspekcji weterynaryjnej na kontrolę laboratoriów.

"Ta ustawa jest najlepszym z możliwych kompromisów między koniecznością przeprowadzania doświadczeń a słusznym interesem zwierząt" – powiedziała Joanna Senyszyn (SLD) z Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wnioskującej o uchwalenie ustawy.

Ustawa dopuszcza używanie zwierząt do testów laboratoryjnych tylko w przypadku, jeśli jest to niezbędne dla ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt i jeśli nie są dostępne alternatywne metody przeprowadzenia tego doświadczenia, np. na hodowlach tkankowych.

Laboratorium ma obowiązek zapoznać się z międzynarodowym dorobkiem naukowym, żeby nie powtarzać badań, które już wcześniej zostały wykonane. Ponadto hodowcy i dostawcy zwierząt laboratoryjnych muszą prowadzić ich dokładną ewidencję.

Komisje etyczne i inspekcja weterynaryjna będzie miała prawo nie tylko decydować o dopuszczalności danych badań, ale również kontrolować, czy przeprowadzane są one we właściwy sposób.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 354 posłów, przeciwnych było dwóch, 30 wstrzymało się od głosu Poprzednia ustawa o doświadczeniach na zwierzętach została w styczniu br. zawetowana przez prezydenta z uwagi na to, że nie zabraniała testowania na zwierzętach środków kosmetycznych i higienicznych i wyłączała komisje etyczne z nadzoru nad przebiegiem doświadczeń na zwierzętach.

Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach ma zastąpić rozdział 9 ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku, dotyczący procedur doświadczalnych z użyciem zwierząt.

Uchwalenie przepisów, dostosowujących w tej dziedzinie prawo polskie do prawa wspólnotowego, wymagane jest przez Unię Europejską. (PAP) ula/woj/kaj/
<hr>
<b>U C H W A Ł A<br>SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ<br>z dnia 16 grudnia 2004 r.<br>w sprawie ustawy o doświadczeniach na zwierzętach</b>

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2004 r. ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:<br>
1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"2. Zwierzę raz poddane doświadczeniu nie może być wykorzystywane powtórnie w tym celu.";<br>2) w art. 5 w pkt 2 wyrazy "ich cierpienie" zastępuje się wyrazami "cierpienie zwierząt";<br>3) w art. 11 w ust. 4 w pkt 1 wyrazy "pod którym są one wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 22 ust. 1" zastępuje się wyrazami "zgodnie z wpisem do wykazu, o którym mowa w art. 22";<br>4) w art. 16 w ust. 1 w zdaniu końcowym wyrazy "art. 22 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 22 pkt 1";<br>5) w art. 34 w ust. 4 wyrazy "w ust. 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 2 pkt 1";<br>6) art. 41 otrzymuje brzmienie:<br>"Art. 41. Kto powtórnie wykorzystuje zwierzęta doświadczalne do przeprowadzenia doświadczenia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.".<br>
<b>WICEMARSZAŁEK SENATU<br>Jolanta DANIELAK</b>

<b>UZASADNIENIE</b>
Senat, po rozpatrzeniu ustawy o doświadczeniach na zwierzętach postanowił wprowadzić do jej tekstu sześć poprawek.
Dwie z nich (1 i 6) mają charakter merytoryczny. Nadając nowe brzmienie art. 4 ust. 2 ustawy wprowadzają zasadę poddania zwierząt doświadczeniu jedynie raz.
W brzmieniu nadanym przez Sejm przepis ten zabraniał wykorzystywania zwierząt powtórnie do doświadczeń powodujących silny ból, strach lub cierpienie. Zdaniem Senatu nie gwarantował ochrony zwierząt doświadczalnych na właściwym poziomie.
Senat wprowadzając zasadę jednokrotnego poddawania zwierząt doświadczeniu kierował się względami humanitarnymi, a także naukowo-badawczymi. W opinii Senatu zwierzę, które już raz odpowiedziało na wprowadzony ksenobiotyk, czy zastosowaną metodę założenia doświadczenia, przy ponownym wykorzystaniu nie gwarantuje prawdopodobieństwa uzyskania prawidłowych wyników.
Nieprzestrzeganie wprowadzonej reguły zagrożone zostało sankcją karną w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Cztery pozostałe poprawki (2, 3, 4 i 5) mają charakter legislacyjny. Pierwsza z nich ma charakter językowy, druga koryguje odesłanie i redakcję przepisu, a dwie pozostałe niwelują błędy w odesłaniach.

<b>ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt w hodowlach zwierząt laboratoryjnych oraz w jednostkach prowadzących doświadczenia lub testy.</b> (Dz. U. 39, poz. 374)
Cały tekst rozporządzenia :
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0374.htm

<br /><link <a href="http://www.kbn.gov.pl/etyka/kke/>Krajowa" target="_blank">www.kbn.gov.pl/etyka/kke/>Krajowa</a> Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach</link>

Skip to content