VIVA

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej w ramach decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 254/2013 z dnia 10/07/2013.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 Grupa wolontariuszy akcji „Nie w moim imieniu!”, działająca w ramach Fundacji „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 16/42A, w oparciu o decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 254/2013 z dnia 10/07/2013 przeprowadziła w okresie od 10 lipca 2013 do 15 lipca 2014 r. zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji poprzez:

 1. wykup koni, które przebywają w złych warunkach, lub które zostały przeznaczone na rzeź,
 2. rehabilitacja koni i innych zwierząt, zabiegów chirurgicznych, konsultacji weterynaryjnych, badań i usług weterynaryjnych,
 3. zakup sprzętu weterynaryjnego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych, opatrunkowych i higienicznych dla zwierząt,
 4. pokrycie kosztów transportu zwierząt do stajni Fundacji, obiektów dzierżawionych przez Fundację, lecznic, szpitali dla zwierząt, lub do domów adopcyjnych,
 5. pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zwierząt (zakup żywności, słomy, siana, trocin na ściółkę, witamin, suplementów diety oraz niezbędnych sprzętów do pielęgnacji zwierząt,
 6. utrzymanie prowadzonych przez Fundację stajni dla koni oraz innych zwierząt, opłacenie mediów, czynszów dzierżawnych, dzierżawy ziemi, łąki do wypasu koni,
 7. utrzymanie uratowanych zwierząt w pensjonatach i specjalistycznych klinikach poprzez pokrycie kosztów pobytu zwierząt i zapewnienie im specjalistycznej całodobowej opieki,
 8. pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem uratowanych koni w adopcję, kontrole przed i po adopcyjne – wyjazdy na terenie całej Polski – bilety kolejowe, koszty paliwa,
 9. koszty związane z przeprowadzeniem interwencji w sprawie maltretowanych zwierząt, w tym koszty związane z postępowaniem prawnym i sądowym, kosztów związanych z utrzymaniem samochodu interwencyjnego, kosztów przejazdów środkami komunikacji.

Zbiórki organizowane były w następujących formach:

 1. dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe o numerze 73 2030 0045 1110 0000 0255 8330,
 2. zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.

Zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz zbiórki darów rzeczowych nie przeprowadzono.

Zbiórki środków pieniężnych były dobrowolnymi darowiznami składanymi przez darczyńców wpłat na specjalne konto bankowe oraz do zaplombowanych puszek stacjonarnych lokalizowanych na terenie Polski.

W wyniku zbiórek:

 • zebrano kwotę 887 958,90 złotych,
 • w tym 18 070, 23 złotych z zaplombowanych stacjonarnych puszek, które zostały wpłacone na konto.

Fundusze w kwocie 892 136,75 złotych zostały w całości przeznaczone na pomoc zwierzętom przebywającym pod opieką Fundacji. Wydatkowano je w całości zgodnie z załączonymi rachunkami i fakturami (załącznik nr 1).
 

Kwota 4.177,85 wpłynęła już po terminie zakończenia zbiórki i została wydana zgodnie z celami zbiórki.

Koszty związane ze zbiórkami wyniosły:

 • 336,91 zł za koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,
 • ok. 35 000 zł za koszty związane z kampanią informacyjną – ogłoszeń prasowych,
 • ok. 15 000 zł za koszty administracyjne związane z obsługą korespondencji, obsługą linii telefonicznej oraz strony internetowej.

Koszty te w całości zostały pokryte z środków własnych Fundacji.