VIVA

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH
organizowanych w ramach decyzji
Ministra Spraw Wewnętrznych nr 149/2012 z dnia 06/06/2012 oraz
Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 35/2012 z dnia 03/10/2012 .

Warszawa 2013 r.

Grupa wolontariuszy akcji „Nie w moim imieniu!”, działająca w ramach Fundacji „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 16/42A, w oparciu o decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr 149/2012 z dnia 06/06/2012 oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 35/2012 z dnia 03/10/2012 przeprowadziła w okresie od 06 czerwca 2012 do 31 maja 2013 r. zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem zebranych środków na pomoc zwierzętom znajdującym się pod opieką Fundacji poprzez:

  –  wykup koni, które przebywają w złych warunkach, lub które zostały przeznaczone na rzeź,
  –  pokrycie kosztów rehabilitacji koni i innych zwierząt, zabiegów chirurgicznych, konsultacji weterynaryjnych, badań i usług weterynaryjnych,
  –  zakup sprzętu weterynaryjnego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych, opatrunkowych i higienicznych dla zwierząt,
  –  pokrycie kosztów transportu zwierząt do stajni Fundacji, obiektów dzierżawionych przez Fundację, lecznic, szpitali dla zwierząt, lub do domów adopcyjnych,
  –  pokrycie kosztów bieżącego utrzymania zwierząt (zakup żywności, słomy, siana, trocin na ściółkę, witamin, suplementów diety, środków czystości, preparatów dezynfekcyjnych, misek, bud, smyczy, kagańców, obroży, preparatów przeciwpchelnych, elektronicznych chipów do znakowania zwierząt oraz niezbędnych sprzętów do pielęgnacji zwierząt),
  –  utrzymanie prowadzonych przez Fundację stajni dla koni oraz innych zwierząt, opłacenie mediów, czynszów dzierżawnych, dzierżawy ziemi, łąki do wypasu koni,
  –  utrzymanie uratowanych zwierząt w pensjonatach i specjalistycznych klinikach poprzez pokrycie kosztów pobytu zwierząt i zapewnienie im specjalistycznej całodobowej opieki,
  –  pokrycie kosztów związanych z przekazywaniem uratowanych koni w adopcję, kontrole przed i po adopcyjne – wyjazdy na terenie całej Polski – bilety kolejowe, koszty paliwa,
  –  koszty związane z przeprowadzeniem interwencji w sprawie maltretowanych zwierząt, w tym koszty związane z postępowaniem prawnym,
  –  zakup materiałów budowlanych i narzędzi niezbędnych do budowy wybiegów dla zwierząt oraz niezbędnych napraw pomieszczeń na terenie schroniska,
  –  pokrycie kosztów mediów oraz wywozu śmieci i odchodów zwierząt przebywających w schronisku w Korabiewicach,
  –  pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem kampanii informacyjnej na rzecz praw zwierząt (pokrycie kosztów druku, dystrybucji ulotek i plakatów).

Zbiórki organizowane były w następujących formach:

   – dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe o numerze 75 1370 1109 0000 1706 4838 7320 ,
   – zbiórki dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów,

Zbiórki dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz zbiórki darów rzeczowych nie przeprowadzono.
Zbiórki środków pieniężnych były dobrowolnymi darowiznami składanymi przez darczyńców wpłat na specjalne konto bankowe oraz do zaplombowanych puszek stacjonarnych lokalizowanych na terenie Polski.
W wyniku zbiórek zebrano kwotę 928 869,78 złotych, w tym 4 650,80 złotych z zaplombowanych stacjonarnych puszek, które zostały wpłacone na konto.

Fundusze w kwocie 868 049,41 zł zostały w całości przeznaczone na pomoc zwierzętom przebywającym pod opieką Fundacji. Wydatkowano je w całości zgodnie z załączonymi rachunkami i fakturami (załącznik nr 1).
Pozostała kwota 60 820, 37 złotych zostanie spożytkowana zgodnie z celami określonymi w decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr 149/2012 z dnia 06/06/2012 oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 35/2012 z dnia 03/10/2012 na zbiórkę publiczną w terminie do 15 lipca 2013 roku.
Koszty związane ze zbiórkami wyniosły:
   – 1 034 zł za koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego,
   – ok.25 000 zł za koszty związane z kampanią informacyjną – ogłoszeń prasowych,
   – ok.10 000 zł za koszty administracyjne związane z obsługą korespondencji, obsługą linii telefonicznej oraz strony internetowej.
Koszty te w całości zostały pokryte z środków własnych Fundacji.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie zwierząt będących pod naszą opieką!

Zarząd Fundacji MRNRZ Viva!