VIVA

Sukces ECEAE w ratowaniu zwierząt przed testami w ramach REACH

ECEAE (Europejska Koalicja na rzecz Zniesienia Testów na Zwierzętach), której członkiem jest od 2011 r, Fundacja Viva! z satysfakcją przyjmuje informację, że na skutek jej działań został wycofany wniosek o przeprowadzenie testów na zwierzętach.<br />Wniosek obejmował 90-dniowy powtarzany test toksyczności Trifosforanu Sodu, organicznego fosforanu używanego w detergentach, kosmetykach, żywności, materiałach konstrukcyjnych i w wielu innych gałęziach przemysłu. 90-dniowe, wziewne badanie toksyczności wymagałoby wykorzystania nawet do 120 szczurów. Szczury byłyby przetrzymywane w rurach i zmuszane do wdychania badanej substancji przez kilka godzin dziennie przez 90 dni, po czym zostałyby zabite, a ich tkanki zbadane.

Naukowcy z ECEAE przeprowadzili rozeznanie i ujawnili, że dane z takich testów już istnieją, co więcej &#8211; zostały uzyskane w 1974 przez tę samą firmę, która składała wniosek. Wyniki badania były w języku rosyjskim i musiały zostać przetłumaczone. Dowiedzieliśmy się również, że wcześniejsza ocena wykazała, iż użycie substancji w domowych środkach czystości nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla konsumentów. Przesłaliśmy nasze uwagi do Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Wspomniana firma na nowo przedłożyła ECHA informacje i wycofała wniosek o badania, oszczędzając tym samym kwotę szacowaną na 250 000 euro.

System wniosków o przeprowadzenie testów jest mechanizmem wewnętrznym REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals &#8211; rozporządzenie Unii Europejskiej), rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczącej testowania chemikaliów, w ramach którego wniosek o testowanie na zwierzętach chemikaliów dużego tonażu musi być zgłoszony do ECHA. Zainteresowane strony, takie jak ECEAE, mają 45 dni na przedstawienie dowodów lub istniejących danych, zanim ECHA wyda decyzję co do konieczności przeprowadzenia badania.

ECEAE jest organizacją zrzeszającą 27 organizacji ochrony zwierząt w 25 krajach członkowskich (Polskę reprezentuje Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!) i ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej. Stanowimy największą w Europie koalicję prowadzącą kampanie na rzecz zwierząt w laboratoriach. ECEAE zatrudnia sztab naukowców, ratujących zwierzęta poprzez analizowanie każdego wniosku o przeprowadzenie testów i prezentowanie ECHA alternatyw w postaci metod testowania bez użycia zwierząt, lub wskazywanie istniejących danych, jeżeli dane substancje były już wcześniej przebadane.

ECEAE dowiedziała się o tym sukcesie dzięki wnioskowi zgłoszonemu do ECHA w ramach prawa do wolności informacji. Agencja zobowiązała się wcześniej do opublikowania ostatecznych decyzji na swojej stronie internetowej.

Michelle Thew, dyrektor naczelna ECEAE mówi: &#8222;Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze wysiłki zmierzające do uratowania zwierząt od okrutnych testów toksyczności okazały się owocne. Ta sprawa jako pierwsza pokazuje jak efektywny jest nasz udział w tym procesie. Zachęcamy ECHA do usprawnienia tego systemu, tak by osiągnąć większą przejrzystość i skuteczność.&#8221;

Miliony zwierząt wciąż są skazane na zatrucie i śmierć w ramach testów substancji chemicznych. Bardzo duże znaczenie ma teraz fakt, że posiadamy naukowe dowody i ekspertyzy potrzebne by kwestionować wnioski o testy na zwierzętach, które są regularnie przedstawiane w ramach systemu REACH.

Prosimy o dalsze wsparcie dla naszej pracy i dawanie z siebie wszystkiego, abyśmy mogli uratować jeszcze więcej zwierząt przed okrutną i bolesną śmiercią.

Przypominamy o petycji koordynowanej przez ECEAE dotyczącej utrzymania daty wprowadzenia zakazu obrotu kosmetykami w UE: http://www.nocruelcosmetics.org/sign_up.php?lang=poland
<br><br /><a href="http://www.eceae.org/en/category/latest-news/204/eceae-achieves-success-in-saving-animals-from-testing-under-reach" target="_blank">www.eceae.org/en/category/latest-news/204/eceae-achieves-success-in-saving-animals-from-testing-under-reach</a>
<br>

Skip to content