VIVA

Wyślij maila w sprawie eksperymentów na ssakach naczelnych!

Parlament Europejski wystosował oświadczenie pisemne które wzywa Komisję Europejską i Radę Ministrów do ustalenia harmonogramu działań w celu zastąpienia wszystkich eksperymentów wykorzystujących ssaki naczelne przez alternatywne eksperymenty. Posłowie wzywają także o priorytetowe potraktowania położenia kresu wykorzystywaniu w eksperymentach naukowych ssaków naczelnych i schwytanych na wolności pozostałych małp. <br />Pełen tekst oświadczenia możesz przeczytać tutaj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0040+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL

Ssaki naczelne charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością, możemy wyodrębnić tu aż 235 gatunków. Tradycyjnie wśród naczelnych wyróżnia się kilka grup: małpiatki, wąskonose małpy ciepłych krajów Starego Świata, szerokonose małpy Nowego Świata żyjące w tropikach Ameryki, małpy człekokształtne i ludzie.
W Unii Europejskiej każdego roku w badaniach naukowych i testach wykorzystywanych jest około 10 000 ssaków naczelnych głównie w badaniach służących rozwijaniu i testowaniu nowych leków i szczepionek. Badania przeprowadzone w 2006 roku przez Komisję Europejską wykazały że ponad 80% obywateli UE uznało wykorzystywanie w eksperymentach ssaków naczelnych za nie do przyjęcia. Wiele gatunków ssaków naczelnych jest zagrożonych wyginięciem, a schwytane na wolności ssaki naczelne nadal wykorzystywane są w laboratoriach. Ssaki naczelne są bardzo inteligentnymi, czującymi zwierzętami. Tworzą złożone relacje interpersonalne i przejawiają pełen zakres emocji. Są bardzo bliskie ludziom pod względem swojej biologii. Prawie wszystkie gatunki naczelnych mają ponad 90% DNA wspólnego z ludźmi i jak stwierdzono, mają zdolność odczuwania wielkich cierpień w niewoli. Nie ulega wątpliwości, że ssaki naczelne doświadczają bólu i cierpienia kiedy są poddawane badaniom laboratoryjnym i testom.
Zastępcze rozwiązania już istnieją. Jednak aby wyeliminować wszystkie eksperymenty wykorzystujące ssaki naczelne, niezbędny jest rozwój i promocja eksperymentów niewykorzystujacych zwierzęta, jak też nacisk od strony społeczeństwa i rządu na stosowanie sprawdzonych metod zastępczych.

Możesz pomóc!
Jeśli połowa wszystkich posłów podpisze oświadczenie, zostanie ono przyjęte jako oficjalne stanowisko Parlamentu Europejskiego. W wyniku tego, Komisja Europejska potraktuje tę kwestię jako priorytetową podczas planowanej nowelizacji Dyrektywy dotyczącej eksperymentów na zwierzętach. (Dyrektywa Rady nr 86/609/EEC). Ostateczny termin składania oświadczenia: 6.09.2007
Możesz napisać list do swojego Europosła na jego adres w Polsce lub w Brukseli z prośbą o podpisanie oświadczenia pisemnego dotyczącego wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych.
Adresy polskiech europarlamentarzystów dostępne są na stronie: http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=PL&language=PL
Poniżej podajemy przykładowy wzór listu.
<i>Szanowny Panie Pośle/ Szanowna Pani Poseł,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podpisanie oświadczenia pisemnego w sprawie wykorzystywania ssaków naczelnych w eksperymentach naukowych (Oświadczenie pisemne 0040/2007).
Jestem przeciwny eksperymentom przeprowadzanych na ssakach naczelnych. Ssaki naczelne są bardzo inteligentnymi, czującymi zwierzętami. Są bardzo bliskie ludziom pod względem swojej biologii i dlatego doświadczają wiele bólu i cierpienia kiedy są poddawane badaniom laboratoryjnym i testom.
W związku z powyższym uważam, że polscy Parlamentarzyści w UE powinni aktywnie włączyć się w działania mające na celu położenia kresu wykorzystywaniu w eksperymentach naukowych ssaków naczelnych
Z poważaniem</i>
<br>
<br />film PETY o testowaniu: <a href="http://www.stopanimaltests.com/feat/testing123/" target="_blank">www.stopanimaltests.com/feat/testing123/</a>

Skip to content